Discriminatie en racisme

Wat er wordt bedoeld met de termen discriminatie en racisme

Op de website www.mensenrechten.nl lees ik dat discriminatie het anders behandelen van mensen is en het achterstellen of uitsluiten van mensen op basis van (persoonlijke) kenmerken. Deze kenmerken worden discriminatiegronden genoemd.
Met discriminatie wordt hier niet zozeer het maken van onderscheid bedoeld, maar specifiek bij de wet verboden vormen van onderscheid maken.
Discriminatie op de volgende gronden is wettelijk niet toegestaan.
De wetgeving over gelijke behandeling beschermt de volgende persoonskenmerken:

  • godsdienst
  • levensovertuiging
  • politieke gezindheid
  • ras
  • geslacht
  • nationaliteit
  • hetero- of homoseksuele gerichtheid
  • burgerlijke staat
  • handicap of chronische ziekte
  • leeftijd
In 1948 stelde de UN de Universele verklaring van de rechten van de mens op. Op de website www.europa.eu vind je een uitwerking van dit VN verdrag inzake discriminatie en racisme, wat met het verdrag van Lissabon in 2009 bindend werd.

Wanneer je de geschiedenis van volken in Europa gelezen hebt en hoe de verschillende Noorse Godenvolken zich onderling mengden en kenmerken van elkaars cultuur overnamen en de verschillende Keltische Godenvolken zich onderling mengden en kenmerken van elkaar cultuur overnamen, krijgen we een goede indruk hoe onze voorouders en de Godenvolken gedacht kunnen hebben over zaken als discriminatie en racisme.
Ik hoor wel eens dat iemand aangesproken werd dat men geen heiden kon zijn omdat deze persoon een donkere huidskleur had! Iemand die dit soort onzin uitkraamt heeft zich blijkbaar niet verdiept in hoe de Noorse en Keltische Godenvolken met andere Godenvolken en culturen omgingen.
We zien in Europa een grote belangstelling voor het Boeddhisme, Taoïsme, Hindoeisme en Sjamanisme van verschillende continenten en we zien ook vanuit andere volken en culturen belangstelling voor de Noorse en Keltische spiritualiteit. De geschiedenis van praktisch iedere godsdienst, religie en spirituele richting is cultureel-, lands- en volksgrenzen overstijgend. De oude Goden en Godinnen roepen wie ze willen ongeacht hun godsdienst, levensovertuiging, ras, politieke voorkeur, geslacht, nationaliteit, seksuele gerichtheid, gezondheidstoestand of leeftijd.
Dat sommige mensen uit de oude overleveringen halen dat het vermengen van verschillende culturen en volken onwenselijk zou zijn is onbegrijpelijk en nergens op gebaseerd!
Het doel van deze website is deze onjuiste voorstelling van zaken te bestrijden!